PROJELER

ALBÜMLER

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

Fikri USLU

Özgeçmiş

Müdürlüğümüz; İlkadım halkının mutluluğu öncelikli olmakla beraber kamu yararını da göz önüne alarak, ilçemizin çağdaş şehircilik ilkelerine uygun, modern, daha yaşanabilir bir kente dönüşmesi amacıyla, sınırlarımız içerisindeki gecekonduların ve çarpık yapılaşmanın ilgili mevzuat çerçevesinde tasfiye edilerek kentsel dönüşüme ve gelişime katkı sağlamak, Belediyemizin gayrimenkullerinin en etkin ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi yoluyla ilçemize değer Belediyemize gelir katmak amacıyla deneyimli ve donanımlı personeli ile faaliyetlerini yürütmektedir.

GÖREV ALANI

Gecekondu tasfiyesi, gecekondu sahibine arsa veya daire tahsisi, borcunu ödeyen hak sahiplerine tapu verme işlemleri, tasfiyesi yapılan bina ve ağaç enkaz bedellerinin ödenmesi ile ilgili işlemler, hazineye ait taşınmazların 4706 sayılı kanuna göre Belediyemize devri ve taşınmaz üzerinde gecekondusu bulunan hak sahiplerine satışı, Gecekondu Önleme Bölgelerinde konut yapımına ayrılan arsaların öncelikle gecekonduların kaldırılması ve tasfiyesi sonucu açıkta kalacaklara ve diğer ihtiyaç sahibi vatandaşlara, yönetmelikte belirlenen şekil ve esaslar çerçevesinde tespit edilecek bedellerle tahsis etmek, , tahsisi ve satışı yapılan taşınmazlar üzerinde bulunan şerhlerin kaldırılması işlemleri, vatandaşlardan gelen dilekçeleri cevaplandırmak. Belediyemizin sahip olduğu gayrimenkullerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince ihalelerini yaparak kiraya vermek ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18-e ve 75-d maddelerine göre tahsis işlemlerini yapmak.

BİRİM PERSONELLERİMİZ