PROJELER

ALBÜMLER

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Ergün ALBAYRAK

Müdür

Özgeçmiş

    5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu;
    2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu ve ilgili 
mevzuatları gereği ;


    Belediye'nin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin envanterlerinin çıkarılması ve sicil kayıtlarının tutulması iş ve işlemlerini yapmak,

   Gayrimenkullerin tapularının alınması, beyannamelerinin verilmesi iş ve işlemlerini yürütmek ,
     
    Mülkiyeti Belediye adına kayıtlı gayrimenkullerin tevhit, ifraz ve yola terk edilmesi ile 
ilgili iş ve işlemleri yürütmek ,

 Mülkiyeti Belediye'ye ait olup kiraya verilebilecek nitelikteki iş merkezi, müstakil dükkan, otopark ve büfelerin kiraya verilmesi iş ve işlemlerini yürütmek ,

    Mülkiyeti Belediye'ye ait olup özel - tüzel kişilerin işgalinde bulunan gayrimenkullerin işgalden arındırılması ile işgalcilere ecri-misil uygulaması, meni, müdahale ve kal davası açılması

    Belediyenin görev alanına giren hizmetler ile gayrimenkul alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine ve tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir gayrimenkulün akar haline getirilmesine dair yetkili organlardan karara alınması için gerekli iş ve  işlemleri yürütmek ,
    Kiralamalar ve gayrimenkullerle ilgili ortaya çıkabilecek hukuki konuların ilgili birimlere intikali ve takibi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ,
    İmar planında kamu yararına ayrılan ve Belediye görev alanına giren özel ve tüzel kişilere ait gayrimenkullerin kamulaştırılması için gerekli görüşme yazışma ve anlaşmaların yapılması ve/veya yargıya intikali için gerekli olan iş işlemleri yürütmek
    İmar plan'larında kamu hizmetleri alanında kalmayan özel ve tüzel kişilere ait gayrimenkullerin kamu hizmetinde kullanılmak üzere kamulaştırılması için alınacak kamu yararı kararı ile ilgili işve işlemleri yürütmek ve kamulaştırmak ,
    Kamulaştırılması istenen gayrimenkul üzerinde tarihi eser kaydı olması halinde Kültür Ve Tabiat Varlıkları'nın Korunması Kurulu'ndan izin alınmasını müteakip Kültür Bakanlığı'ndan kamulaştırma yetkisi alınmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ,
 

BİRİM PERSONELLERİMİZ